Dziś mamy 1 października 2023, niedziela, imieniny obchodzą:

27 maja 2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Nakło nad Notecią ul. Nowa 41A, 89-100 Nakło nad Notecią ogłasza# USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. JANA KASPROWICZA 24 W SZUBINIE

1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2032 o pow. 563 m², zabudowanej budynkiem administracyjnym oraz budynkiem garażowym, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BY1U/00008747/9, nieruchomość położona jest województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w miejscowości Szubin, przy ul. Jana Kasprowicza 24.

Działka gruntu nr 2032 jest w kształcie prostokąta, zabudowana budynkiem administracyjnym oraz budynkiem garażowym. Budynek administracyjny po byłym Posterunku Energetycznym to budynek dwukondygnacyjny, murowany w zabudowie wolnostojącej, posadowiony frontem do ulicy. Budynek garażowy posiada jedną kondygnację nadziemną, podzieloną na cztery pomieszczenia garażowe, w jednym z pomieszczeń znajduje się kanał rewizyjny. Teren ogrodzony jest płotem stalowym na podmurówce betonowej, z bramą wjazdową przesuwaną. Wzdłuż domu jest wjazd utwardzony kostką brukową, prowadzący do budynku garażowego. Tren przed budynkiem po byłym Posterunku Energetycznym obsadzony jest drzewami i krzewami ozdobnymi.

2. Cena wywoławcza nieruchomości opisanych w pkt. 1 wynosi 287 000,00 zł netto (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Cena nieruchomości podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. Nieruchomości opisane w pkt. 1 będące przedmiotem ogłoszenia można obejrzeć w dniu 11.06.2021 r w godzinach 10:00-13:00.

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz ul. Warmińskiego 8, w budynku D sala nr 201 w dniu 24.06.2021 r. o godzinie 10:00.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które:

a. wpłacą wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 00/100 w terminie do 18.06.2021 r. na rachunek wadialny ENEA Operator w banku PKO BP nr 31 1020 1026 0000 1202 0238 9773 z adnotacją „Wadium do przetargu w dniu 24.06.2021 r. na zbycie nieruchomości, położonej przy ul. Jana Kasprowicza 24 w Szubinie. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na powyższy rachunek,

b. przedstawią w dniu przetargu przed Komisją podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się ze Szczegółowymi Warunkami Przetargu oraz akceptacją stanu prawnego i technicznego nieruchomości bez zastrzeżeń. Szczegółowe Warunki Przetargu i Wzór Oświadczenia udostępnione są do pobrania na stronie https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/ogloszenia

6. Przetarg odbędzie się w formie licytacji. Wywołując licytację Przewodniczący Komisji Przetargowej poda do wiadomości przedmiot przetargu, jego cenę wywoławczą oraz wysokość postąpienia, które wyniesie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia nieruchomości. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamknie przetarg i udzieli przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Komisja Przetargowa do 30 dni po zakończeniu przetargu ustali termin zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i wezwie osobę, która wygrała przetarg do stawienia się w celu zawarcia Umowy. Osoba ta będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na trzy dni przed terminem zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty. Nabywca, który w tym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, o którym mowa w pkt. 8a Szczegółowych Warunków.

9. Osobą wyznaczoną do kontaktu w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o. i jednocześnie odpowiedzialną za udostępnienie nieruchomości zainteresowanym udziałem w przetargu jest:

Mirosława Gill, tel. 52 313 20 40, e-mail: miroslawa.gill@operator.enea.pl,

Piotr Łoś, tel. 52 313 20 12, e-mail: piotr.los@operator.enea.pl.

 

Materiał Partnera - Artykuł Sponsorowany

 

Oceń artykuł: 2 2

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Daleka wyprawa do Rumunii. Piękne góry i życzliwi ludzie

Latem bieżącego roku w dniach od 25 lipca do 4 sierpnia, wyruszyliśmy# na daleką wyprawę do Rumunii - 1250 kilometrów od Kcyni.

(czytaj więcej)
0

Światowy Dzień Jabłka. Zaproszenie na samozbiory owoców

Z okazji Światowego Dnia Jabłka Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza na# samozbiory tych owoców. Zachęcamy sadowników do włączania się do akcji, a konsumentów – do wizyt w sadach i samodzielnych zbiorów. Akcja trwa do końca października.

(czytaj więcej)
0

Światowy Dzień Walki z Wścieklizną. Jak można się zarazić?

W czwartek, 28 września przypadał #Światowy Dzień Walki z Wścieklizną. Wścieklizna to jedna z najpoważniejszych chorób zakaźnych. Cechuje ją blisko 100% śmiertelność. Jeśli wirus dostanie się do mózgu, nie ma możliwości uratowania chorego.

(czytaj więcej)
0

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. Stan realizacji w regionie

33 zadania poprawiające bezpieczeństwo #na przejściach dla pieszych oraz mające na celu budowę nowych ciągów dla pieszych i rowerzystów w regionie. Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej przyjęty do realizacji na lata 2021-2024 (PBID) koncentruje się na najmniej chronionych uczestnikach ruchu. Na wielu przejściach jest już bezpieczniej.

(czytaj więcej)